Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych jest częścią Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiel­loń­skiego. Badania naukowe skupiają się na krytycznych wydaniach tekstów dawnych i współ­czes­nych, hi­sto­rii książki oraz na nowoczesnych edycjach cyfrowych wy­ko­rzys­tu­jących techniki komputerowe (e-book, multi-book).

Katedra prowadziła odrębną specjalność na kierunku Filologia polska, a od 2013 roku uruchomiono na pier­wszym i drugim stopniu studiów no­wy kie­runek: Edytorstwo. Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że studia edy­tor­skie, chętnie wybierane przez kandydatów, dają wiedzę i umie­ję­tno­ści pozwalające podejmować pracę wy­daw­cy, redaktora wy­­daw­nictwa, projektanta publikacji, składacza i wydawcy naukowego.

Katedra dysponuje nowoczesną pracownią komputerową, w której stu­denci zdobywają umiejętności niezbędne współczesnemu wydawcy.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Janusz Gruchała.

Aktualności