O Katedrze

Zespół Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie składa się z jedenastu pracowników: profesorów zwyczajnych Janusza Gruchały i Ewy Skorupy, doktorów habilitowanych Justyny Kiliańczyk-Zięby, Klaudii Sochy, Magdaleny Komorowskiej, Teresy Frodymy i Michała Czerenkiewicza, doktor Joanny Hałaczkiewicz, magistrów Tomasza Dzikiego, Mirosława Klotzera i Piotra Sierżęgi oraz doktorantek. Współpracowniczką Katedry jest m.in. dr Iwona Grabska-Gradzińska. 

Zainteresowania badawcze pracowników obejmują współczesny ruch wydawniczy, za­gad­nie­nia tekstologiczne w odniesieniu do dzieł literackich i paraliterackich XVI–XVIII w., historię książki w kontekście historii kultury oraz bibliografię. W ostatnich latach tematyka badawcza wzbogaciła się o zagadnienia kompozycji typograficznej druków dawnych i współczesnych oraz cyfrową edycję tekstów. Ponadto pracownicy Katedry prowadzą badania w dziedzinie hi­storii literatury i kultury polskiej XVIXIX w., obejmujące również edycje tekstów.

Od po­czą­tku ważnym zadaniem Katedry – oprócz badań – było kształcenie edytorów: redaktorów dla wydawnictw, a także wydawców naukowych tekstów literackich. Dydaktycznie Katedra Edytorstwa opiekuje się specjalnością i kierunkiem studiów edytorskich na Wydziale. Kształci w zakresie:

  • licencjat filologii polskiej, specjalność edytorstwo (do roku akad. 2014/15);
  • licencjat edytorstwa (od roku akad. 2013/14);
  • magister filologii polskiej, specjalność edytorstwo (do roku 2013/14);
  • magister edytorstwa (od roku akad. 2013/14).

Pracownicy Katedry prowadzą też zajęcia związane z ich tematyką badawczą na innych kierunkach Wydziału Polonistyki.

Siedzibą Katedry są pomieszczenie na pierwszym piętrze kamienicy przy ul. Gołębiej 14 w Krakowie. Pod opieką mgra Mirosława Klotzera znajduje się też pracownia komputerowa, zlo­ka­lizo­wana w sali 55 na ul. Gołębiej 16.