Koło Naukowe Edytorów

Logo Koła Naukowego Edytorów

Koło Naukowe Edytorów Uniwersytetu Jagiellońskiego działa od 2001 r.

Od tego czasu współ­pra­co­wa­ło już z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki w ramach projektu naukowego polsko-ukraińskiej wymiany studenckiej, a także z Kołem Naukowym Edytorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym organizuje coroczne warsztaty edytorskie. Tradycją jest wydawanie studenckiej publikacji gromadzącej referaty po każdej z kon­fe­rencji. 

Członkiem KNE może zostać każdy student głodny typograficznej wiedzy. Spotykamy się kil­ka razy w miesiącu, by dzielić się doświadczeniami, pomysłami, inspiracjami. Razem pla­nu­jemy wizyty w muzeach, udział w konferencjach i warsztatach.

Sekcje KNEUJ

» Sekcja Redakcyjna

Sekcja Redakcyjna zajmuje się adiustacją, korektą językową i korektami składu publikacji we współpracy z innymi kołami naukowymi na uniwersytecie. Rozpoczęła działalność w roku 2013/2014, skupia 13 osób. Do tej pory współpracowała z pismami: „Zeszyty Naukowe Niemcoznawstwa”, „Societas Historicorum”, „Gołębnik”, „Studenckie Zeszyty Historyczne”, „Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe”, „Magnifer”, „Kunszt”, „Artes”, „Zeszyty Naukowe Europeistyki”, „Stimulus”. 

» Sekcja Badań nad Typografią

Sekcja Badań nad Typografią działała od 2010 r. i została reaktywowana w 2013 r. Człon­ko­wie tego oddziału Koła zajmują się próbami naukowego opisu zjawisk w projektowaniu ksią­żek, zarówno na poziomie makro, jak i mikrotypografii. Do tej pory zastanawialiśmy się m. in. nad kongenialnością projektu, funkcjonalnością krojów, składaniem w języku he­braj­skim i czeskim, problemami w projektowaniu diakrytyków w fontach, zagadnieniem poezji wizualnej i kaligramów czy projektowaniem interfejsów do samochodów. Swoje referaty zamierzamy zebrać i wydać w formie publikacji. 

» Sekcja Książki Dziecięcej

Sekcja Książki Dziecięcej powstała w roku akademickim 2013/2014, skupia miłośników pię­knie wydawanych książek dla dzieci. Na spotkaniach rozmawiamy zarówno o historii książki dla dzieci, jak i o nowościach wydawniczych. Jako edytorzy wielką wagę przykładamy do książ­ki jako przedmiotu fizycznego, który oddziałuje na małego odbiorcę bogatą paletą środ­ków: słowem, obrazem, kształtem. Z tego względu oprócz estetyki interesuje nas fun­kcjo­nal­ność książki. Podczas spotkań podejmujemy tematy związane z psychologią i percepcją dziec­ka na różnych etapach rozwoju, a teksty teoretyczne pozwalają nam dyskutować o traf­noś­ci podjętych przez projektantów decyzji. Członkowie sekcji w formie referatów naukowych przedstawiają zagadnienia związane z europejskim rynkiem książki dla dzieci. W przyszłym roku akademickim planowane są spotkania z wydawcami i ilustratorami pod hasłem „Mali słuchają Dużych”. Sekcja współpracuje z Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki UJ.

» Sekcja Starej Książki

Zapraszamy do Koła Naukowego Edytorów UJ

Projekty realizowane przez KNEUJ

» Cykl Filmów Typograficznych

  • Design Trilogy,
  • The Man of Black and White (film biograficzny o Adrianie Frutigerze),
  • The Machine That Made Us;

» Cykl wyjść do muzeów

  • wystawa drzeworytów japońskich,
  • wystawa prac Franciszka Starowieyskiego,
  • wyjście do Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej;

» Uczeń/Mistrz

Cykl spotkań z krakowskimi typografami, do tej pory odbyły się spotkania z Przemkiem Dębowskim, Kubą Sowińskim, Robertem Olesiem, Władysławem Plutą.

» Edytorska Mapa Europy

Wystąpienia na temat edytorstwa i miejsc z nim związanych w krajach europejskich. Zakończy się wydaniem interaktywnej mapy i publikacji.

» Edytorskie Tabu

popularna gra z hasłami dla edytorów, dostępna pod linkiem: http://kneuj.pl/tabu/.

» Warsztaty Młodych Edytorów

Spotkania organizowane przez KNE w Rabce-Zdroju co dwa lata.

Więcej o warsztatach 

Chcesz być edytorem z prawdziwego zda­rze­nia? Zapraszamy do współpracy!