Praktyki zawodowe

Studia I stopnia

Student jest zobowiązany odbyć praktykę zawodową w wydawnictwie. Wybór musi być zaakceptowany przez Katedrę.

W czasie praktyki student powinien wykonywać prace z zakresu: prowadzenia książki, re­dak­cji merytorycznej, adiustacji, korekty, rewizji, kontaktów z innymi działami wy­daw­nic­twa (DTP, graficy, marketing) oraz z klientem i drukarnią. Dodatkowo, ale nie wyłącznie, może także wykonywać prace z zakresu: obróbki grafiki, makietowania i składu komputerowego.

Praktyka może się odbywać podczas wakacji lub w czasie trwania roku akademickiego (zależeć to będzie od specyfiki wydawnictwa).

 

Wymagania wstępne i dodatkowe

Wcześniejsze lub równoczesne zaliczenie przedmiotów zawodowych:

 • Organizacja i marketing w wydawnictwie
 • Poligrafia współczesnej książki
 • Redakcja techniczna
 • Ćwiczenia terenowe
 • Przygotowanie publikacji

oraz bloku programów komputerowych:

 • Podstawy edytorstwa komputerowego
 • Programy graficzne 1 i 2
 • Skład komputerowy 1 i 2
 • Pracowna komputerowa 1, 2, 3.
   

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

 

Sposób postępowania: 

 • student szuka wydawnictwa/firmy gotowej przyjąć go na praktykę lub zwraca się z prośbą o poradę do pracownika Katedry Edytorstwa zajmującego się praktykami,
 • uzyskuje zgodę kierownika praktyk na zaproponowane wydawnictwo i odbiera pismo kierujące na praktyki, które, wraz z ramowym programem praktyk, przekazuje do wydawnictwa, 
 • odbiera druk umowy dla opiekuna praktyki w wydawnictwie z sekretariatu studenckiego (od p. Joanny Ziai, p. 1),
 • podpisaną przez opiekuna z wydawnictwa umowę dostarcza z powrotem do sekretariatu.
 • po odbytej praktyce student:
  • prosi opiekuna o wypełnienie i wysłanie mailem kierownikowi praktyki ankiety (do pobrania na stronie)
  • przygotowuje sprawozdanie z praktyki (wzór na stronie)
  • prosi o podbicie pieczątką wydawnictwa i podpisanie przez opiekuna sprawozdania i zaświadczenia o odbyciu praktyki (do pobrania na stronie)
  • przedkłada w Katedrze wypełnione i podbite dokumenty po upewnieniu się, że ankieta została wysłana przez opiekuna z wydawnictwa kierownikowi praktyk.

Uwagi: 

 • Katedra musi wyrazić zgodę na odbycie praktyk w danej firmie!
 • Opiekunowi przysługuje symboliczne honorarium za praktykę. Możliwe jest podpisanie przez studenta umowy z wydawnictwem o wolontariat. 
 • Student może odbyć więcej praktyk, jednak płatna umowa dla opiekuna może być zawarta tylko raz w czasie trwania studiów danego stopnia.
 • Dokumenty konieczne do przedłożenia w Katedrze po odbyciu praktyk:
  • zaświadczenie z zakładu pracy o odbyciu praktyk (pieczątka wydawnictwa + podpis opiekuna z wydawnictwa)
  • pisemne sprawozdanie studenta potwierdzone podpisem opiekuna z wydawnictwa
  • ankieta wypełniona przez opiekuna z wydawnictwa (wysłana mailem przez opiekuna)

Zastrzeżenia:

nie można odbywać praktyk w redakcjach gazet (wyjątkiem są praktyki roczne w cza­so­pis­mach studenckich, za każdym jednak razem zgodę musi wyrazić pracownik Katedry Edytorstwa odpowiedzialny za praktyki studenckie).

 

Studia II stopnia

Student może wybrać profil praktyki zawodowej, w zależności od swoich zainteresowań:

Praktyka w firmie (wydawnictwo, portal internetowy, studio graficzne) trudniącej się edycją elektroniczną

W czasie praktyki student powinien wykonywać prace z zakresu: prowadzenia książki/portalu, redakcji merytorycznej, adiustacji, korekty i rewizji tekstów, obróbki grafiki, makietowania, składu komputerowego, wyrabiania korekty, administrowania portalem, kontaktów z innymi działami firmy.

Praktyka w dziale marketingu wydawnictwa

W czasie praktyki student powinien wykonywać prace z zakresu: promocji publikacji, opracowywania strategii marketingowych, prognozowania i planowania, kosztorysowania, organizowania kampanii reklamowych, kontaktów z innymi działami wydawnictwa (redakcja językowa, techniczna, DTP) oraz z klientem i drukarnią.

Praktyka może się odbywać podczas wakacji lub w czasie trwania roku akademickiego (zależeć to będzie od specyfiki wydawnictwa).

Praktyka w firmie (studio graficzne, dział DTP agencji reklamowej lub wydawnictwa)

W czasie praktyki student powinien wykonywać prace z zakresu: prowadzenia publikacji, redakcji merytorycznej, adiustacji, korekty i rewizji tekstów, obróbki grafiki, przygotowywania projektów, makietowania, składu komputerowego, wyrabiania korekty,  kontaktów z innymi działami firmy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wcześniejsze lub równoczesne zaliczenie przedmiotów zawodowych w zależności od obranej specjalizacji:
Specjalizacja: Edytorstwo elektroniczne
Moduł 1: Komunikacja wizualna
Moduł 2: Zarządzanie informacją elektroniczną
Moduł 3: Projektowanie interfejsów użytkownika

Specjalizacja: Współczesne wydawnictwo 
Moduł 1: Dystrybucja książki
Moduł 2: Redakcja tekstów tłumaczonych
Moduł 3: Zarządzanie wydawnictwem

Specjalizacja: Projektowanie publikacji  
Moduł 1: Komunikacja wizualna
Moduł 2: Historia i teoria dizajnu
Moduł 3: Grafika komputerowa

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Sposób postępowania: 

 • student szuka wydawnictwa/firmy gotowej przyjąć go na praktykę lub zwraca się z prośbą o poradę do pracownika Katedry Edytorstwa zajmującego się praktykami,
 • uzyskuje zgodę kierownika praktyk na zaproponowane wydawnictwo i odbiera pismo kierujące na praktyki, które, wraz z ramowym programem praktyk, przekazuje do wydawnictwa, 
 • odbiera druk umowy dla opiekuna praktyki w wydawnictwie z sekretariatu studenckiego (od p. mgr Renaty Pińkowskiej, p. 1),
 • podpisaną przez opiekuna z wydawnictwa umowę dostarcza z powrotem do sekretariatu.
 • po odbytej praktyce student:
  • prosi opiekuna o wypełnienie i wysłanie mailem kierownikowi praktyki ankiety (do pobrania na stronie)
  • przygotowuje sprawozdanie z praktyki (wzór na stronie)
  • prosi o podbicie pieczątką wydawnictwa i podpisanie przez opiekuna sprawozdania i zaświadczenia o odbyciu praktyki (do pobrania na stronie)
  • przedkłada w Katedrze wypełnione i podbite dokumenty po upewnieniu się, że ankieta została wysłana przez opiekuna z wydawnictwa kierownikowi praktyk.

Uwagi:

 • Katedra musi wyrazić zgodę na odbycie praktyk w danej firmie!
 • Opiekunowi przysługuje symboliczne honorarium za praktykę. Możliwe jest podpisanie przez studenta z wydawnictwem umowy o wolontariat.
 • Student może odbyć więcej praktyk, jednak płatna umowa dla opiekuna może być zawarta tylko raz w czasie trwania studiów danego stopnia
 • Dokumenty konieczne do przedłożenia w Katedrze po odbyciu praktyk:
  • zaświadczenie z zakładu pracy o odbyciu praktyk (pieczątka wydawnictwa + podpis opiekuna z wydawnictwa)
  • pisemne sprawozdanie studenta potwierdzone podpisem opiekuna z wydawnictwa
  • ankieta wypełniona przez opiekuna z wydawnictwa (wysłana mailem przez opiekuna)

 

Dokumenty

Przed praktyką

 • skie­ro­wa­nie na praktyki i program praktyk (z Katedry)
 • umowa dla opie­ku­na praktyki (z sekretariatu)

Po praktyce

Sprawozdanie i za­świad­cze­nie o odbyciu prak­ty­ki należy uzu­peł­nić, wy­dru­ko­wać, dać opiekunowi do pod­pi­sa­nia, podbić pie­czą­tką firmy i zanieść do Ka­te­dry.

Ankietę dla opiekuna praktyk należy mu dos­tar­czyć w wersji ele­ktro­nicz­nej i poprosić opie­ku­na o wys­ła­nie jej na podany adres e-mail.

 

Pomoc w wyborze

Pozostałe pliki mają charakter informacyjny i mają pomóc Państwu jak najowocniej spędzić czas w wydawnictwie.

 

Pracownik Katedry odpowiedzialny za praktyki

dr hab. Michał Czerenkiewicz

(zobacz dyżury)