Studia I stopnia

Opis programu

Trzyletnie studia zakończone otrzymaniem tytułu licencjata łączą niektóre przedmioty z zakresu filologii polskiej z praktycznymi zajęciami kształcącymi przyszłych redaktorów wydawnictw. Uzupełnieniem urozmaiconego programu jest możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w branży w trakcie praktyki zawodowej oraz uczestnictwa w warsztatach edytorskich.

Studenci zapoznają się z historią literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zyskują wiedzę zarówno o gramatyce współczesnego języka polskiego, jak i o jego historii, zaznajamiają się z kryteriami poprawnego posługiwania się nim na zajęciach ze stylistyki i kultury języka, wreszcie uczą się interpretacji utworów literackich z zastosowaniem różnych metod.

Przedmioty zawodowe zostały dobrane tak, aby program objął możliwie najwięcej aspektów: od historii książki i korzeni edytorstwa, przez organizację pracy w wydawnictwie, podstawy marketingu, prawo autorskie i zasady ochrony działalności intelektualnej, aż po sposoby poszukiwania informacji (nauki pomocnicze, bibliografia) oraz opracowanie me­ry­to­rycz­ne, językowe i techniczne publikacji. Studenci realizują również projekty na zajęciach w pracowni komputerowej (programy graficzne, skład komputerowy – desktop publishing), wykorzystując poznane podstawy grafiki książki i poligrafii współczesnej.

Profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do pracy redaktora wydawnictwa, a wie­dza o literaturze polskiej i języku pozwala mu wykonywać ten zawód z kompetencją opierającą się na ogólnej kulturze i erudycji. Zna podstawowe narzędzia stosowane w pra­cy wy­daw­nic­twa, w szczególności programy komputerowe. Potrafi samodzielnie przygotować publikację na każdym z etapów: planowania, redakcji i opracowania projektu do druku.

Studia II stopnia

Opis programu

W trakcie dwuletnich studiów edytorskich zakończonych otrzymaniem tytułu magistra studenci mają możliwość wyboru jednej z kilku specjalizacji; na każdą z nich składa się pięć modułów, dostosowywanych do zmieniających się potrzeb i tendencji panujących na rynku pracy.

Można się zdecydować na jedną z następujących ścieżek specjalizacyjnych:
 • Edytorstwo elektroniczne (edycja tekstów w środowisku elektronicznym);
 • Edytorstwo naukowe (opracowanie edycji naukowych);
 • Projektowanie publikacji (przygotowanie do roli projektanta ksiażki);
 • Współczesne wydawnictwo (zaawansowane umiejętności redaktorskie, zarządzanie wydawnictwem).

Program ogólnokierunkowy obejmuje wiedzę o literaturze polskiej XX i XXI wieku w kontekście światowym oraz o najważniejszych koncepcjach teoretycznych dotyczących języka i literatury. Studenci uczą się także przygotowania edycji krytycznej (tekstologia) i zaznajamiają z funkcjonowaniem rynku książki oraz tworzeniem treści na potrzeby Internetu (copywriting).

W zależności od wybranej specjalizacji studenci zdobywają umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania wydawnictwem, promocji i reklamy, ekonomiki książki, nabywają wiedzę o tworzeniu publikacji elektronicznych, interfejsów użytkownika, stron www i wykorzystują ją w praktyce albo przygotowują się do pracy jako projektant publikacji lub edytor naukowy.

Profil absolwenta

Absolwent studiów II stopnia ma pogłębioną wiedzę o literaturze i języku, włącznie ze znajomością koncepcji teoretycznych z tych obszarów. Potrafi przygotować edycję naukową tekstu literackiego. W zależności od wybranego modułu specjalizacyjnego ma wiedzę i umiejętności praktyczne konieczne do kierowania instytucjami wydawniczymi lub prowadzenia własnej działalności tego typu albo wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowywania publikacji elektronicznych bądź przygotowanie do pracy w charakterze projektanta publikacji, operatora DTP.

Kursy do wyboru

 

Opcje

Student wybiera jedną opcję podczas trwania nauki.

Przykłady opcji zalecanych przez Katedrę w roku akademickim 2020/2021:
 • Siedemnastowieczne drukarstwo krakowskie – Schedlowie;
 • Współczesny warsztat polonisty – elektroniczne zasoby i narzędzia badawcze;
 • Sztuka wymowy – teoria i praktyka.
 

Wykłady monograficzne

Student wybiera jeden wykład podczas trwania nauki (może go zastąpić uczestnictwem w dwóch warsztatach edytorskich).

Przykłady wykładów monograficznych zalecanych przez Katedrę w roku akademickim 2020/2021:
 • Architektura książki;
 • Rynek książki dla dzieci i młodzieży;
 • Publikowanie online tekstów naukowych;
 • Przekaz wiedzy we wczesnej nowożytności – język i książka;
 • Wczesnonowożytna literatura łacińska Niderlandów Południowych.
 

Kursy w języku obcym

Student II stopnia wybiera jeden kurs w języku obcym.

Przykłady kursów zalecanych przez Katedrę w roku akademickim 2020/2021:
 • The History of the Printed Book;
 • Books of Renaissance Krakow.
 

Warsztaty edytorskie

Student wybiera warsztaty z oferty przedstawionej przez Katedrę; każdy taki kurs trwa 15 godzin i ma charakter praktyczny.

Praktyki zawodowe

Sposób postępowania

Sugerowany program praktyk dla studiów I stopnia

Sugerowany program praktyk dla studiów II stopnia

Wydawnictwa współpracujące (I stopień)

Wydawnictwa współpracujące (II stopień)

Student jest zobowiązany odbyć praktykę zawodową w wydawnictwie lub agencji reklamowej. Wybór musi zostać zaakceptowany przez Katedrę. Praktyka może się odbywać podczas wakacji lub w czasie trwania roku akademickiego (zależeć to będzie od specyfiki wydawnictwa).

 1. Student szuka wydawnictwa/firmy gotowej przyjąć go na praktykę lub zwraca się z prośbą o poradę do pracownika Katedry Edytorstwa zajmującego się praktykami.
 2. Po uzyskaniu zgody kierownika praktyk na zaproponowane wydawnictwo student odbiera pismo kierujące na praktyki (skierowanie) oraz program praktyk. Oba dokumenty przekazuje do wydawnictwa.
 3. Student odbiera druk umowy dla opiekuna praktyki w wydawnictwie z sekretariatu studenckiego (od p. mgr Renaty Pińkowskiej, p. 1).
 4. Podpisaną przez opiekuna z wydawnictwa umowę dostarcza z powrotem do sekretariatu.
 5. Po odbytej praktyce student prosi opiekuna o wypełnienie i wysłanie mailem kierownikowi praktyki ankiety, przygotowuje sprawozdanie z praktyki oraz prosi o podbicie pieczątką wydawnictwa i podpisanie przez opiekuna zarówno sprawozdania, jak i zaświadczenia o odbyciu praktyki.
 6. Student przedkłada w Katedrze wypełnione i podbite dokumenty po upewnieniu się, że ankieta została wysłana przez opiekuna z wydawnictwa kierownikowi praktyk.

Uwagi:

Opiekunowi przysługuje symboliczne honorarium za praktykę. Możliwe jest podpisanie przez studenta umowy z wydawnictwem o wolontariat. Student może odbyć więcej praktyk, jednak płatna umowa dla opiekuna (pkt 3) może być zawarta tylko raz w czasie trwania studiów danego stopnia.

 

Praktyki na studiach I stopnia

W czasie praktyki student powinien wykonywać prace z zakresu: prowadzenia książki, re­dak­cji merytorycznej, adiustacji, korekty, rewizji, kontaktów z innymi działami wy­daw­nic­twa (DTP, graficy, marketing) oraz z klientem i drukarnią. Dodatkowo, ale nie wyłącznie, może także wykonywać prace z zakresu: obróbki grafiki, makietowania i składu komputerowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Wcześniejsze lub równoczesne zaliczenie przedmiotów zawodowych:

 • Organizacja i marketing w wydawnictwie;
 • Poligrafia współczesnej książki;
 • Redakcja techniczna;
 • Ćwiczenia terenowe;
 • Przygotowanie publikacji.

oraz bloku zajęć komputerowych:

 • Podstawy edytorstwa komputerowego;
 • Programy graficzne 1 i 2;
 • Skład komputerowy 1 i 2;
 • Pracownia komputerowa 1, 2, 3.

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zastrzeżenie: nie można odbywać praktyk w redakcjach gazet (wyjątkiem są praktyki roczne w cza­so­pis­mach studenckich, za każdym jednak razem zgodę musi wyrazić pracownik Katedry Edytorstwa odpowiedzialny za praktyki studenckie).

 

Praktyki na studiach II stopnia

Student może wybrać profil praktyki zawodowej, w zależności od swoich zainteresowań:

Praktyka w firmie trudniącej się edycją elektroniczną (wydawnictwo, portal internetowy, studio graficzne)

W czasie praktyki student powinien wykonywać prace z zakresu: prowadzenia książki/portalu, redakcji merytorycznej, adiustacji, korekty i rewizji tekstów, obróbki grafiki, makietowania, składu komputerowego, wyrabiania korekty, administrowania portalem, kontaktów z innymi działami firmy.

Praktyka w dziale marketingu wydawnictwa

W czasie praktyki student powinien wykonywać prace z zakresu: promocji publikacji, opracowywania strategii marketingowych, prognozowania i planowania, kosztorysowania, organizowania kampanii reklamowych, kontaktów z innymi działami wydawnictwa (redakcja językowa, techniczna, DTP) oraz z klientem i drukarnią.

Praktyka w firmie (studio graficzne, dział DTP agencji reklamowej lub wydawnictwa)

W czasie praktyki student powinien wykonywać prace z zakresu: prowadzenia publikacji, redakcji merytorycznej, adiustacji, korekty i rewizji tekstów, obróbki grafiki, przygotowywania projektów, makietowania, składu komputerowego, wyrabiania korekty, kontaktów z innymi działami firmy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wcześniejsze lub równoczesne zaliczenie trzech modułów specjalizacyjnych w zależności od obranej specjalizacji.

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Pracownia komputerowa

Na Wydziale Polonistyki znajduje się pracownia komputerowa wyposażona w nowoczesne komputery i urządzenia mobilne oraz najbardziej aktualne oprogramowanie.

Do dyspozycji studentów są profesjonalne urządzenia do kalibracji monitorów X-Rite i 1 Pro, przyrząd ColorChecker Passport do zarządzania barwą na etapie fotografowania oraz tablet graficzny Wacom Intuos. W pracowni korzysta się z licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft i Adobe Creative Cloud (m.in. InDesign, Illustrator, Photoshop, XD, After Effect).

W studenckiej pracowni komputerowej prowadzone są, przede wszystkim, zajęcia ze studentami edytorstwa, którzy w czasie ich trwania poznają w stopniu zaawansowanym tajniki edytorstwa komputerowego i pakietów biurowych, ale także uczą się pracować w programach do grafiki i składu – do tego wykorzystują oprogramowanie firmy Adobe Creative Cloud (InDesign, Illustrator, Photoshop). Te praktyczne ćwiczenia są niezwykle ważne dla przyszłych edytorów, którzy powinni poznać nowoczesne techniki przygotowania publikacji. Efektem tych zajęć są prace zaliczeniowe, takie jak wykonanie projektów do druku (plakat, ulotka reklamowa, obwoluta itp.) i projektów cyfrowych (strona internetowa czy książka elektroniczna).

Zajęcia w pracowni komputerowej znajdują się w programie zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia studiów edytorskich. W zależności od wybranej specjalizacji studenci skupiają się na przygotowaniu publikacji do druku lub projektów elektronicznych. Pracownia jest wykorzystywana także na potrzeby warsztatów edytorskich oraz samodzielnej pracy studentów.­


Edytorstwo
na Wydziale Polonistyki

UJ w Krakowie
 

Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ

ul. Gołębia 18, pokój 1,
tel. +48 12 663 1451

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ERK
Rekrutacja na studia
Kwestie bytowe