Warsztaty Młodych Edytorów

Już od wielu lat odbywają się doroczne spotkania warsztatowe młodych edytorów orga­ni­zo­wane przez koła naukowe studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo jesienią, najczęściej w listopadzie, a< od dwóch lat wiosną edy­to­rzy zbierają się w gościnnych domach pracy twórczej: w< Kazimierzu Dolnym (ośrodek KUL) lub w Rabce (dom UJ).

Warsztaty trwają trzy dni i łączą nie tylko młodych ludzi studiujących na uczelniach w róż­nych miastach: Lublinie, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Krośnie, ale tak­że doświadczonych badaczy. Wprowadzają także bardzo szeroki zakres tematów zwią­za­nych z edytorstwem. Obok za­gad­nień tekstologicznych, takich jak prace nad edycjami autorów daw­­nych i współ­czes­nych, pojawiają się także problemy typografii, komunikacji czy edy­tor­stwa cyfrowego i in­ter­ne­to­wego. Bardzo często w gorącej dyskusji okazuje się, że wydawca tekstów dawnych ma podobne problemy jak współczesny redaktor odtwarzający oryginalne brzmienie tekstów piosenek czy wierszy wygłaszanych w różnych wersjach przez poetę-barda. Niekiedy porównanie prac badawczych różnych ośrodków ukazuje, że ciągle więcej łączy niż dzieli edytorów, jako ludzi książki.

Szczególnie cenne dla młodych adeptów stają się spotkania warsztatowe z Mistrzami, spe­cja­lis­tami w swej dziedzinie. Do tej pory spotkania takie prowadzili: prof. dr hab. Janusz Gruchała, wy­daw­ca autorów dawnych, prof. Józef Fert, edytor Norwida i współczesnych pisarzy, prof. dr hab. Władysław Pluta, znany projektant książek, dr hab. Wojciech Kruszewski, specjalista w zakresie edytorstwa genetycznego, dr Dariusz Pachocki, wydawca dzieł współczesnych poetów, dr Ewa Rot badaczka poezji renesansowej i redaktorzy-praktycy: dr Joanna Ku­ła­kow­ska-Lis (wydawnictwo Bosz) i Robert Oleś (wydawnictwo d2d).

Zobacz fotorelacje z poprzednich edycji

Relacja 2014

Relacja 2013

Warsztaty Młodych Edytorów, Rabka 2011

 

Relacja 2014

 

Relacja 2013

Zdjęcia z Rabki 2011

Zdjęcia 2011