Przejdź do głównej treści strony

dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba

adiunkt

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – na pod­sta­wie monografii Sygnety drukarskie w Rzeczpolspolitej XVI w. Źródła ikonigraficzne i treści ideowe (11 maja 2016 r.). Doktorat pod kie­run­kiem prof. dr hab. Janusza Gruchały obroniła na Wydziale Filologicznym UJ w 2005 roku rozprawą „Jan Januszowski – pisarz, tłumacz i wydawca. Magisterium z zakresu filologii polskiej uzyskała w 2001 r. pisząc pracę „Najstarszy przewodnik po Krakowie z 1603 roku – edycja tekstu”.

Interesuje ją dawna literatura, dzieje książki, a także kultura wizualna Renesansu i Baroku, zwłaszcza ta, którą utrwaliły szesnasto- i siedemnastowieczne druki.

Jest członkiem redakcji pisma „Terminus.

 

Strony WWW

justyna.kilianczyk-zieba@uj.edu.pl

Zobacz: miejsce i terminy dyżurów

Justyna Kiliańczuk-Zięba

Nagrody i wyróżnienia

  • nagroda Miasta Krakowa za pracę dyplomową (2002)
     

Uczestnictwo w grantach

  • Program ikonograficzny i wymowa symboliczna sygnetów dawnych drukarzy polskich
szczegóły 

Ważniejsze edycje naukowe

Tablica albo Konterfet Cebesa tebańskiego filozofa, tłum. Maciej Wirzbięta, wydała Justyna Kiliańczyk-
-Zięba, Kraków 2011 (Terminus. Bibliotheca Classica).

Przewodnik, abo kościołów krakowskich krótkie opisanie, oprac. J. Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2002.

 

Wybrane publikacje

Justyna Kiliańczyk-Zięba, Czcionką i piórem. Jan Januszowski w roli pisarza i tłumacza, Kraków 2007.

Justyna Kilianczyk-Zięba, ‘Mens immota manet' – Polish Application of an Emblematic Commonplace, [w:] The Art of Persuasion. Emblems and Propaganda, ed. C. McCall Probes, S. Mödersheim, Glasgow 2014, s. 103116 (Glasgow Emblem Studies, vol. 17)

Justyna Kilianczyk-Zięba, The book inventory of the Sixteenth-Century Krakow Bookbinder, Maciej Przywilcki, [w:] Documenting the Early Modern Book World: Inventories and Catalogues in Manuscript and Print, ed. M. Walsby, N. Constantinidou, Leiden: Brill 2013, s. 263282

Justyna Kilianczyk-Zięba, „Mens immota manet. O funkcji i wymowie drzeworytu uchodzącego za sygnet drukarski oficyny Franciszka Cezarego, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka, XVIII: 2011, nr 2(36), s. 243–
–256

Justyna Kilianczyk-Zięba, Devices of Protestant Printers in 16th Century Krakow, [w:] The Book in translation: the Printed Book in the Post-Incunabula age, ed. G. Kemp, M. Walsby, Leiden: Brill 2011, p. 178196

Justyna Kilianczyk-Zięba, In Platea Columbarum. The Printing House of Hieronim Wietor, Łazarz Andrysowic and Jan Januszowski in Renaissance Krakow, „Publishing History, LXVII: 2010, s. 537

Justyna Kilianczyk-Zięba, W cieniu symbolicznego drzewa. O sygnecie drukarskim Macieja Wirzbięty, „Biuletyn Historii Sztuki, LXXII: 2010, nr 1–2, s. 93112

Justyna Kilianczyk-Zięba, A Goat Nibbling at a Willow Tree: The Printer's Devices of Maciej Wirzbięta and Their Emblematic and Iconographical Context, „Emblematica, XVIII: 2010, s. 3351

Justyna Kilianczyk-Zięba, Emblematic Tradition in Renaissance Printers Devices in Poland, [w:] The International Emblem: From Incunabula to the Internet, ed. S. McKeown, Cambridge: Cambridge Scholars Publishers 2010, s. 112135

Justyna Kilianczyk-Zięba, Nie tylko Alciatus. O powinowactwach dwóch polskich sygnetów drukarskich i emblematycznych kompozycji z „Symbolicae questiones Achille Bocchiego, „Folia Historiae Artium, XII: 2009, s. 8799

Justyna Kilianczyk-Zięba, Zagadka krakowskiego Terminusa. O sygnecie drukarskim oficyny Hieronima Wietora, propagatora erazmianizmu w Polsce, „Roczniki Biblioteczne, LIII: 2009, s. 129–146

 

Pełna lista publikacji

Pełna lista publikacji dr Justyny Kiliańczyk-Zięby