Przejdź do głównej treści strony

Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku

Projekt dokumentacyjny, polegający na zebraniu i wydaniu z komentarzem ogłoszeń reklamujących książkę w czasopismach polskich XVIII wieku. Pracę tę realizowali Danuta Hombek i Stanisław Grze­sz­czuk od 1989 roku. Plonem projektu stała się sześciotomowa dokumentacja opublikowana w ośmiu woluminach w latach 1992–2016. 

Publikowane ogłoszenia, od­po­wied­nim komentarzem bibliograficznym, stanowią bezcenny materiał źródłowy do dziejów książki polskiej XVIII w., jej rozpowszechniania, reklamy i recepcji, wzbogacają po­nad­to bibliografię narodową o pozycje zatracone bądź nienotowane, a także umożliwiają uści­ś­le­nie wielu kwestii szczegółowych z tą bibliografią związanych, odnoszących się do autorstwa dzieł reklmowanych, warsztatów drukarskich i ich produkcji, czasu wydawania poszczególnych dzieł itp.

 
S. Grzeszczuk, D. Hombek, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku: źródła, t. 1, cz. 1-2, Gazeta Warszawska 1774–1785. Wrocław 1992 

 
S. Grzeszczuk, D. Hombek: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku, t. 2, Gazeta Warszawska 1786–1792. Kraków 1995

 
S. Grzeszczuk, D. Hombek: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku, t. 3, Gazeta Warszawska 1793-1800; Aneks 1774-1793. Kraków 1996

 
S. Grzeszczuk, D. Hombek: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku, t. 4, Od Nowin Polskich do Wiadomości Warszawskich 1729-1773. 
Cz. 1, Od Nowin Polskich do Kuriera Warszawskiego 1729-1764.
Cz. 2, Wiadomości Warszawskie 1765–1773, aneks 2 1774–1795. Kraków 2000 

 
D. Hombek: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku, t. 5, Gazeta Narodowa i Obca – Korespondent Warszawski 1791–1800. Kraków 2005 
 

 
D. Hombek: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku, t. 6, Czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie 1753–1794. Kraków 2016
 
 
 
 
 
 
Podstawa wydania:
Edycja obejmuje teksty inseratów ukazujących się w osiemnastowiecznej prasie. Badacze prze­pro­wa­dzi­li wnikliwe kwerendy, zbierając materiał zachowany w rożnych bibliotekach –  głównie Bi­blio­te­ce Na­ro­dowej, Bi­bliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Ossolińskich, Bibliotece Czartoryskich, Bibliotece PAN i innych. Teksty zostały opublikowane w transkrypcji i uzupełnione o informacje pochodzące z Bibliografii Estreichera i innych źródeł bibliograficznych.
 
Publikacje związane z pracami i cytujące edycje:
  • Danuta Hombek, Reklama wydawnicza i księgarska w „Gazecie Warszawskiej” w latach 1764–1795, Kielce 1988
  • Danuta Hombek, Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785–1794: studium bibliologiczne, Kielce 1997
  • Danuta Hombek, Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie biblio­lo­gicz­nej, Kraków 2001
  • Klaudia Socha, Preferencje czytelnicze w świetle odnalezionych spisów prenumeratorów, „Wielogłos 2008, nr 1 (3) s. 148–170.
  • Klaudia Socha, Sposoby organizowania subskrypcji i prenumeraty w XVIII w., „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej IVIII/2008, s. 227–260.
  • Klaudia Socha, Osiemnastowieczna literatura społeczno-polityczna i informacyjna rozprowadzana drogą prenumeraty, [w:] Silva Rerum Philologicarum. Studia ofiarowane profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie, pod red. J. Gruchały i H. Kurek, Kraków 2010, s. 375–384.
  • Klaudia Socha, Poezje Kniaźnina jako przykład osiemnastowiecznej edycji luksusowej, [w:] Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii, red. A. Ptak, K. Baran, Lublin 2011, s. 185–199.
  • Klaudia Socha, Książki religijne rozprowadzane drogą subskrypcji na tle repertuaru wydawniczego i zainteresowań czytelniczych XVIII wieku, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom. 3/14 Kielce 2011, s. 13–32.
  • Klaudia Socha, Osiemnastowieczne prenumeraty literatury pięknej, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom. 4/15 z. 1, Kielce 2012, s. 29–44.
  • Władysław Marek Kolasa, Kierunki badań nad prasą polską XVIII stulecia, Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 2012 R. lV, nr 1–2 (209–210) żródło