Przejdź do głównej treści strony

dr hab. Michał Czerenkiewicz

adiunkt

Neolatynista, absolwent filologii klasycznej w Uni­wer­sy­tecie Jagiellońskim. Przewód doktorski sfinalizował pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego w Uniwer­sytecie Warszawskim.

W latach 2010–2013 oraz 2016 współuczestniczył w pro­gra­mie „Silva rerum" Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, KU Leuven, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Narodowego Centrum Nauki.

W ramach konkursu Fuga 5, organizowanego przez NCN, jest kierownikiem grantu „Kultura wczesnonowożytnej ksią­ż­ki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów”.

Strony WWW

Ewa Skorupa

Uczestnictwo w grantach

  • Kultura wczesnonowożytnej książki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów, 20172020, kierownik: dr Michał Czerenkiewicz
  • „Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z Europą: Hermeneutyka wartości”,
    kierownik prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa 2014–2016; kierownicy: dr hab. Michał Gronowski OSB oraz prof. dr hab. Piotr Urbański, 
  • Diariusz podróży Jana Michała Kossowicza Peregrynacja do cudzych krajów [...] Jana i Aleksandra Jabłonowskich wojewodziców ziem ruskich” (16821688) – edycja krytyczna rękopisu, 20142015, kierownik: dr Anna Markiewicz
  • Polskojęzyczna edycja „Orbis Polonus” Szymona Okolskiego – źródło do badań nad kulturą i świadomością społeczeństwa polskiego, 20102012
    kierownik: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

Lista publikacji